Regulamin platformy edukacyjnej Moje Prawo Jazdy

Data publikacji: 14.06.2019 r.

§1 – Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki oraz zakres korzystania z Serwisu jako internetowej platformy szkoleniowej.
 2. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się i akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 2 – Definicje

 1. Serwis – Platforma edukacyjna Moje Prawo Jazdy działająca na zasadach serwisu internetowego, dostępna pod adresem https://mojeprawojazdy.eu
 2. Administrator – właściciel i administrator Serwisu – firma Learnflex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000780574, NIP: 5252786132, REGON: 383029900, e-mail: biuro@learnflex.pl.
 3. Trener – podmiot będący firmą lub organizacją posiadający zarejestrowane i aktywowane Konto w Serwisie.
 4. Konto – wydzielona i jednoznacznie przypisana przestrzeń systemowa dostępna dla Administratora lub Trenera oraz ich Użytkowników pozwalająca na korzystanie z funkcjonalności Serwisu, oraz przetwarzanie w nim danych.
 5. Właściciel konta – Administrator lub Trener zarządzający Kontem.
 6. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca zarejestrowany i aktywny Profil użytkownika w Serwisie.
 7. Profil użytkownika – przestrzeń robocza dostępna dla Użytkownika Serwisu przypisana jednoznacznie do Konta i pozwalająca na korzystanie z Serwisu w ramach nadanych uprawnień.
 8. Katalog – przestrzeń w Serwisie, w której publikowane są dostępne do zakupu przez Użytkownika usługi wraz z informacjami o ich cenach i wariantach dostępu.

§ 3 – Warunki korzystania z Serwisu przez Użytkownika

 1. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu wymaga posiadania aktywnego Profilu użytkownika założonego samodzielnie lub przez Trenera posiadającego odpowiednie uprawnienia.
 2. Posiadanie Profilu użytkownika w Serwisie jest bezpłatne.
 3. Profil użytkownika tworzony jest podczas wyboru usług z Katalogu i wymaga podania: loginu (e-mail), imienia i nazwiska. Profil użytkownika może być również utworzony przez Właściciela konta.
 4. Użytkownik ma możliwość korzystania z usług samodzielnie wybranych z Katalogu oraz udostępnionych mu przez Właściciela konta.

§ 4 – Dostęp Użytkownika do Serwisu

 1. Uzyskanie dostępu do Serwisu realizowane jest poprzez zalogowanie się Użytkownika na swój Profil użytkownika po podaniu indywidualnego loginu oraz hasła.
 2. Dostęp do Serwisu dla Użytkowników realizowany jest za pośrednictwem przeglądarki internetowej obsługującej powszechnie stosowane standardy (HTML, CSS, JavaScript, Cookie). Dla najbardziej popularnych na rynku przeglądarek wersjami spełniającymi minimalne wymagania są: Internet Explorer 9, Mozilla Firefox 15, Chrome 25, Opera 12. Optymalną wersją przeglądarki są programy zaktualizowane do najnowszej wersji w szczególności obsługujące standardy HTML 5 oraz CSS 3.
 3. Serwis dostępny jest on-line w trybie 24h.
 4. Okresowo możliwe jest czasowe wyłączenie dostępu do Serwisu w celach konserwacyjnych. Administrator Serwisu dołoży wszelkich starań, aby wymagane prace konserwacyjne realizowane były w czasie o potencjalnie najmniejszym obciążeniu systemu i trwały możliwie jak najkrócej.

§ 5 – Warunki korzystania z udostępnionych odpłatnie usług

 1. Lista dostępnych usług wraz z cenami i zdefiniowanymi okresami dostępu dostępna jest w Katalogu publikowanym w Serwisie.
 2. Wybierając określony wariant usługi w Katalogu Użytkownik nie posiadający Konta użytkownika w Serwisie będzie zobligowany do jego utworzenia, a Użytkownikowi posiadającemu już konto użytkownika w Serwisie wybrana usługa zostanie automatycznie do niego przypisana po podaniu loginu i hasła.
 3. Użytkownik wybierając w Katalogu określony wariant usługi zawiera z Administratorem umowę, której wartość i czas trwania wynikają z wariantu wybranego w Katalogu.
 4. Użytkownik może rozpocząć korzystanie z usługi po zrealizowaniu płatności.
 5. Płatność realizowana jest online za pośrednictwem współpracującego dostawcy płatności online – Przelewy24.
 6. Użytkownik ma możliwość zrealizowania płatności po zalogowaniu się na swój Profil użytkownika.
 7. Po zakończeniu realizacji usługi ze względu na upłynięcie jej czasu trwania Użytkownik może przedłużyć jej ważność na ten sam okres wnosząc kolejną opłatę po zalogowaniu się na swój Profil użytkownika.
 8. W razie problemów z płatnością Użytkownik może zgłosić reklamację z wykorzystaniem formularz dostępnego pod adresem: https://www.przelewy24.pl/kontakt/reklamacja.
 9. Umowa z Użytkownikiem może zostać rozwiązana przez Administratora w trybie natychmiastowym w następujących przypadkach:
  1. trwałej niemożności świadczenia Usługi z przyczyn niezależnych od Operatora;
  2. podejmowania przez Klienta nieuprawnionych prób ingerencji w oprogramowanie platformy szkoleniowej.

Rozwiązanie umowy z przyczyn określonych w ust. a skutkuje koniecznością zwrotu Użytkownikowi uiszczonych przez niego opłat proporcjonalnie do wykorzystanego czasu obowiązywania umowy.

  § 6 – Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Aktywacja udostępnionych odpłatnie usług po dokonaniu płatności oznacza rozpoczęcie korzystania z Serwisu, co jest równoznaczne z utratą prawa odstąpienia od umowy na odległość.

§ 7 – Dane i bezpieczeństwo

 1. Właścicielem i administratorem danych przetwarzanych w ramach Konta jest Właściciel konta.
 2. Dostęp do danych Konta zabezpieczony jest przez odpowiednie mechanizmy systemowe, uniemożliwiając nieautoryzowany dostęp.
 3. Wszystkie hasła Użytkowników w Serwisie są szyfrowane, przez co nie ma możliwości ich odzyskania po utraceniu.
 4. W przypadku utracenia przez Użytkownika hasła dostępu ustawia on nowe hasło dla swojego loginu z wykorzystaniem dostępnych mechanizmów systemowych lub zgłasza on ten fakt do właściciela Konta, który resetuje hasło i ustala procedurę awaryjnego logowania.
 5. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nieudostępniania innym osobom swoich danych dostępowych do Serwisu (tj. loginu oraz hasła).
 6. W Serwisie istnieje możliwość przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Dane te wprowadzane są przez Użytkownika samodzielnie lub na jego zlecenie. Dane te przetwarzane są wyłącznie na potrzeby świadczenia usług dostępu do zasobów Serwisu oraz utrzymania kanałów wymiany informacji. W każdym momencie Użytkownik ma możliwość za pośrednictwem Serwisu wglądu w przetwarzane dane, ich samodzielnej modyfikacji, usunięcia a także zgłoszenia całkowitego zaprzestania ich przetwarzania. W przypadku braku dostępu do Serwisu Użytkownik ma możliwość zgłoszenia w/w żądania o przetwarzaniu danych osobowych bezpośrednio do Administratora Serwisu.

§ 6 – Odpowiedzialność

 1. Administrator Serwisu nie odpowiada za potencjalne straty lub utracone korzyści Użytkownika poniesione w wyniku utraty danych Użytkownika, błędów wynikających z nieprawidłowego funkcjonowania lub wykorzystania Serwisu, kradzieży tożsamości, działania osób trzecich bądź skutków awarii.

§ 7 – Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje należy zgłaszać mailowo na adres biuro@mojeprawojazdy.eu
 2. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji oraz treść żądania Klienta.
 3. Administrator rozpoznaje reklamację w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od chwili jej zgłoszenia.
 4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Użytkownikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na zasadach ogólnych.
 5. Za przebieg postępowania reklamacyjnego odpowiada Administrator Serwisu.
 6. Przed wszczęciem postępowania sądowego, Użytkownikowi przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 7. Użytkownik Serwisu jest uprawniony do:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214);
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
  • uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl.

  § 8 – Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje przez cały okres ważności Profilu użytkownika począwszy od daty jego rejestracji.
 2. O wszelkich zmianach w Regulaminie Użytkownicy informowani będą przez Administratora.
 3. Naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu skutkować może okresowym lub całkowitym zaprzestaniem świadczenia usługi bez możliwości zwrotu opłat dokonanych w ramach realizowanych usług.
 4. Ewentualne spory wynikłe w trakcie świadczenia usługi będą rozwiązywane polubownie.
 5. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporów zostaną one rozstrzygnięte przez sąd właściwy dla siedziby właściciela Serwisu